20.2.15

MISC. PIC #1953

 photo 8ed0d1a0-18ae-4bef-a576-3c75ad5c74e0.jpg

Saul Leiter, Party,1953
via fishstickmonkey